REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep działający pod adresem www.com4it.com, jest sklepem internetowym prowadzonym przez COM4IT SP. Z O.O., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Józefa Piłsudskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku Białej pod numerem KRS nr 0000414747. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5472142425, REGON:242880670 zwana w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”.

Kontakt z Sprzedawcą uzyskać można w godzinach pracy od 8.00 do 16.00 od pn. do pt.:

 • pod numerem telefonu: +48 33 810 54 34,
 • e-mailem, pod adresem: sklep@4labels.pl,
 • fax: +48 33 810 54 34 (wew. 5).

I. DEFINICJE

 1. Administrator – osoba zarządzająca obsługą Sklepu.
 2. Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji Klienta w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta podany przez Klienta w momencie zakładania Konta Klienta.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej, bezpośrednio związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
 4. Klient niezawodowy – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Uczestnik- Klient, który złożył oświadczenie o uczestnictwie w Programie.
 7. Konto Klienta – baza danych przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, zawierająca informacje o Kliencie, wykorzystywane do realizacji składanych zamówień, zawiera ona również historię zamówień, wystawionych faktur oraz dane dotyczące wpłat.
 8. Login – adres e-mailowy podany w formularzy dotyczącym zakładania Konta Klienta.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zmianami);
 10. Sklep – serwis internetowy (sklep internetowy) dostępny pod adresem www.com4it.com za pomocą którego Klient może:
  • uzyskać dostęp do Konta Klienta zawierającego m.in. historię zamówień, status realizacji bieżących zamówień,
  • zapoznać się z asortymentem Rzeczy, Oprogramowania, Produktów dostępnych u Sprzedawcy, w tym z ich ceną i dostępnością,
  • zawrzeć z Sprzedawcą Umowę Sprzedaży dotyczącą Rzeczy.
 11. Sprzedawca – COM4IT SP. Z O. O., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Józefa Piłsudskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku Białej pod numerem KRS nr 0000414747. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5472142425, REGON: 242880670;
 12. Rzecz (Rzeczy) – rzecz (rzeczy) ruchome prezentowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży. Przepisy Regulaminu dotyczące Rzeczy znajdują zastosowanie także, do oferowanego do sprzedaży w Sklepie Oprogramowania.
 13. Oprogramowanie – programy komputerowe wskazane w Sklepie, których licencje może nabyć Klient od Sprzedawcy.
 14. Produkty – wskazane w Sklepie usługi nie będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną, co do świadczenia których Klient może zawrzeć umowę ze Sprzedawcą. Zapisy Regulaminu dotyczące Produktów znajdują zastosowanie do wskazanych w Sklepie rzeczy ruchomych, co do których Sprzedawca przewidział możliwość zawarcia z Klientem umowy najmu lub dzierżawy.
 15. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w celu realizacji Usług. Umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta Klienta bądź z chwilą złożenia Zamówienia- dotyczy Klientów, którzy nie założyli Konta Klienta i składają zamówienie bez logowania się do Konta Klienta.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Rzeczy zawarta z wykorzystaniem Sklepu, pomiędzy Sprzedawcą i Klientem. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana. Integralną część Umowy Sprzedaży stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu (a w szczególności dotyczące kosztów, zasad i terminu dostarczenia Rzeczy, metod i terminu płatności, ceny oraz rękojmi i reklamacji).
 17. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta mające na celu uzyskanie przez Klienta dostępu do Konta Klienta oraz umożliwiające Klientowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży zarówno za pośrednictwem Konta Klienta jak i bez logowania się do Konta Klienta.
 18. Zamówienie – oświadczenie Klienta o rodzaju i ilościach wybranych Rzeczy, stanowiące ofertę, zmierzającą do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu www.com4it.com. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się oraz przestrzeganie Regulaminu Sklepu www.com4it.com.
 2. Sklep prowadzi Sprzedawca. Sprzedaż w ramach Sklepu następuje tylko i wyłącznie na rzecz Klientów prowadzących działalność gospodarczą w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca nie sprzedaje Rzeczy Konsumentom ani nie zawiera z nimi jakichkolwiek innych umów.
 3. Wszystkie Rzeczy oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe (z wyjątkiem produktów umieszczonych w kategorii “produkty używane”), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Sklep jest serwisem internetowym, umożliwiającym Klientom:
  • dostęp do Konta Klienta w Sklepie umożliwiający zapoznanie się z dotychczasowymi transakcjami zawieranymi pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w tym także statusem realizacji bieżących Zamówień. (korzystanie z tej funkcjonalności Sklepu, wymaga uprzedniego zalogowania się przez Klienta do założonego Konta Klienta,
  • zapoznanie się z asortymentem Rzeczy, Oprogramowania, Produktów dostępnych u Sprzedawcy, w tym z ich ceną i dostępnością,
  • zawarcie Umowy Sprzedaży dotyczącą Rzeczy.
 5. W celu korzystania z Sklepu system teleinformatyczny Klienta musi posiadać komputer z dostępem do Internetu. Pełną funkcjonalność Sklepu gwarantuje korzystanie z przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej, bądź Chrome, Firefox lub Safari w najnowszej, stabilnej wersji. Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android jest to przeglądarka Chrome na Androidzie 4.0 lub nowszym, natomiast dla urządzeń z system operacyjnym IOS jest to przeglądarka z Safari na IOS 7.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym także autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu i pobrać go oraz wydrukować go ze Sklepu.
 8. W trakcie korzystania ze Sklepu system teleinformatyczny Sprzedawcy zbiera dane informatyczne tzw. pliki cookies. Zasady zbierania i przetwarzania plików cookies szczegółowo określa polityka cookies zamieszczona w Sklepie.
 9. Niezgodne z Regulaminem i zabronione są wszelkie działania Klienta mogące spowodować jakiekolwiek utrudnienie lub zaburzenie normalnego funkcjonowania Sklepu, a także dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub zagrażający bezpośrednio Sprzedawcy. W przypadku odnotowania przez Sprzedawcę, iż Klient dopuści się tego typu działań Sprzedawcy przysługuje prawo do zablokowania Konta Klienta.
 10. Klient, którego Konto Klienta zostało zablokowane na podstawie postanowień ust. powyżej, bez zgody Sprzedawcy nie może dokonać zarejestrowania nowego Konta Klienta.
 11. Dane Klienta zamieszczone w Koncie Klienta są archiwizowane przez Sprzedawcę do czasu rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług.
 12. Brak dokonania aktualizacji danych korespondencyjnych w tym adresu e-mail lub adresu do korespondencji, obciąża Klienta. Do czasu ich aktualizacji przez Klienta, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta.
 13. Wszelkie informacje o Rzeczach, Oprogramowaniu oraz Produktach znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając w Sklepie Zamówienie, przedkłada Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Rzeczy. Każda dokonana przez Klienta przed momentem wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji płatność stanowi przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.
 14. Sprzedawca wskazuje, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca w szczególności nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

III. ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA, ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Założenie Konta Klienta wymaga od Klienta wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (zamieszczonego w serwisie internetowym www.com4it.com), poprzez wprowadzenie wskazanych w formularzu danych obowiązkowych, takich jak m. in.: imię nazwisko, adres do dostaw, telefon, adres e-mail, pełna nazwa firmy, NIP, oraz hasło dostępu do serwisu. Loginem do konta będzie adres e-mailowy Klienta, natomiast hasło Klient ustala samodzielnie w trakcie rejestracji. W przypadku chęci poprawy czy zmiany danych Klient może to zrobić w Sklepie w zakładce Moje konto.
 2. Założenie Konta Klienta wymaga nadto złożenie przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia Konta Klienta, a także dla celów wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celu realizacji Zamówień.
 3. Klient może założyć w serwisie tylko jedno Konto Klienta.
 4. Konto Klienta staje się aktywne z chwilą otrzymania na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia aktywacji.
 5. Z chwilą aktywacji Klient i Sprzedawca zawierają Umowę Świadczenia Usług drogą elektroniczną. Z tytułu świadczenia Usług Sprzedawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
 6. Umowa Świadczenia Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania przyczyny.
 7. Dla swej ważności wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług winno zostać dokonane w formie pisemnej. Strony za równoznaczne z dochowaniem formy pisemnej uważają przesłanie takiego oświadczenia drogą elektroniczną. Datą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej jest data wysłania go za pośrednictwem systemu informatycznego do drugiej strony.
 8. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, nie ma wpływu na obowiązywanie i treść umów Sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę i Klienta oraz złożonych Zamówień.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Konto Klienta zostanie usunięte przez Sprzedawcę, a tym samym Klient utraci możliwość posługiwania się nim.
 10. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia bez logowania się do Konta Klienta (zgodnie z pkt. IV ust. 3 Regulaminu) Sprzedawca i Klient każdorazowo zawierają nową Umowę Świadczenia Usług. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia i jest zawierana na czas nieokreślony. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z chwilą, gdy złożone Zamówienie zostało anulowane, albo Umowa Sprzedaży zostaje wykonana przez Sprzedawcę i Klienta, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w sytuacji braku realizacji Zamówienia z przyczyn wskazanych w pkt. IV ust. 9 Regulaminu.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienie zostaje złożone poprzez dodanie Rzeczy do Koszyka oraz wybranie sposobu dostawy i płatności, a następnie zalogowanie się do Konta Klienta i potwierdzenia zakupu znajdujących się w koszyku Rzeczy bądź potwierdzenie zakupu bez logowania się do Konta Klienta.  Klient w koszyku przed potwierdzeniem złożenia zamówienia otrzymuje informację o całości ceny zamawianych Rzeczy w tym kosztach dostawy.
 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta następuje poprzez kliknięcie w Koszyku przycisku zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. W przypadku składania Zamówienia bez logowania się do Konta Klienta, składając Zamówienie należy podać w formularzu dane wskazane w pkt. III. ust. 1 Regulaminu. Złożenie Zamówienia bez logowania się do Konta Klienta wymaga ponadto złożenia oświadczenia przez Klienta o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celu realizacji Zamówień.
 4. Po złożeniu Zamówienia nastąpi jego potwierdzenie przez Sprzedawcę w ciągu 2 dni roboczych. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie przesłane Klientowi e-mailem. W potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca wskaże m. in.:
  • ilość Rzeczy objętych Zamówieniem wskazana przez Klienta,
  • przybliżony termin realizacji Zamówienia,
  • numer rachunku bankowego Sprzedawcy na jaki należy dokonać płatności w przypadku wyboru przelewu jako metody płatności.
  • wybrany przez Klienta sposób dostawy Rzeczy objętych Zamówieniem i jego koszt.
 5. Do czasu doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta e-maila zawierającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia, Klient może je anulować bądź zmienić. Zmiany Klient może dokonać poprzez kontakt z Sprzedawcą. Potwierdzenie przyjęcia anulowania Zamówienia bądź przyjęcia zmienionego Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedawcę do Klienta drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od daty zmiany Zamówienia bądź jego anulowania. W potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zmienionego Zamówienia zostanie wskazana m. in.:
  • ilość Rzeczy objętych zmienionym Zamówieniem wskazana przez Klienta,
  • przybliżony termin realizacji zmienionego Zamówienia,
  • numer rachunku bankowego Sprzedawcy na jaki należy dokonać płatności w przypadku wyboru przelewu jako metody płatności,
  • wybrany przez Klienta sposób dostawy Rzeczy objętych zmienionym Zamówieniem i jego koszt.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w części, wówczas Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając mu drogą e-mailową potwierdzenie realizacji Zamówienia w części. Jeżeli Klient nie wyrazi w ciągu 7 dni od daty doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta e-maila zawierającego potwierdzenie częściowej realizacji Zamówienia, sprzeciwu na taką realizacje, strony wiąże Zamówienie w kształcie określonym w potwierdzeniu realizacji Zamówienia w części.  W potwierdzeniu częściowej realizacji Zamówienia Sprzedawca wskaże min.:
  • przyjętą do realizacji ilość Rzeczy objętych Zamówieniem,
  • przybliżony termin realizacji Zamówienia,
  • numer rachunku bankowego Sprzedawcy na jaki należy dokonać płatności w przypadku wyboru przelewu jako metody płatności,
  • wybrany przez Klienta sposób dostawy Rzeczy objętych zmienionym Zamówieniem i jego koszt.
 7. W przypadku realizacji zamówienia w części zgodnie z ust. 6, Sprzedawca dokona zwrotu części ceny na zasadach określonych poniżej w pkt. VI ust. 1 – 3 jeżeli Klient wraz z złożeniem zamówienia dokonał zapłaty całości ceny za zamówione Rzeczy.
 8. Wraz z potwierdzeniami realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 4, 5, 6 Sprzedawca prześle Klientowi Regulamin Sklepu.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając drogą mailową stosowną informację o nie przyjęciu Zamówienia do realizacji. W momencie poinformowania Klienta przez Sprzedawcę o niemożliwości realizacji Zamówienia, zamówienie uważa się za anulowane i nie wiąże ono stron. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za zamówione Rzeczy, jej zwrot nastąpi na zasadach określonych poniżej w pkt. VI ust. 1 – 3 .
 10. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Klienta.
 11. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem, a w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za pośrednictwem płatności internetowej w momencie doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 4,5,6,
 12. W przypadku wyboru jako metody płatności przelewu, brak zapłaty przez Klienta w terminie 21 dni od daty doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 4,5,6,  Zamówienie uważa się za anulowane, i nie wiąże ono stron, a tym samym rozwiązaniu ulega zawarta pomiędzy stronami Umowa Sprzedaży i żadna ze stron nie może żądać jej wykonania. O anulowaniu Zamówienia z przyczyn wskazanych w zd. 1, Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta wysyłając mu wiadomość e-mail.
 13. Wysyłka Rzeczy do Klienta następuje maksymalnie do 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W przypadku wydłużenia tego terminu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę drogą mailową.
 14. Dostawa Rzeczy odbywa się w wybrany przez Klienta sposób (kurier lub odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy).
 15. Koszt dostawy przesyłką kurierską uzależniony jest od wagi i gabarytów zamówionych Rzeczy. Dla przesyłek o standardowych wymiarach tj. obwód plus najdłuższy bok do 3 m, najdłuższy bok do 2 m, maksymalna długość do 80 cm, maksymalna wysokość do 60 cm oraz waga do 31,5 kg, wynosi on: w zależności od rodzaju płatności odpowiednio 15,00 złotych netto przy płatności przelewem oraz 20,00 złotych netto przy płatności za pobraniem. Dla przesyłek o większych rozmiarach koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie i Klient jest o nim informowany przed wysłaniem przez Sprzedawcę potwierdzenia o przyjęciu Zamówienia bądź częściowego Zamówienia do realizacji.
 16. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia o wartości powyżej 2000 złotych netto, wszelkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dostawa miałaby nastąpić poza terytorium Rzeczypospolitej, wówczas koszt przesyłki ponosi Klient i jest on z nim ustalany indywidualnie.
 17. Dodatkowe informacje o zasadach dostawy znajdują się w Sklepie w zakładce „Dostawa”.
 18. Wszystkie ceny Rzeczy wskazane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych. Obowiązujące rodzaje płatności za zamówione Rzeczy:
  • przelewem – płatność całości ceny Rzeczy objętych Zamówieniem przelewem po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę (bądź po upływie terminu do złożenia sprzeciwu w sytuacji, o której mowa w ust. 6), a przed wysłaniem Rzeczy do Klienta. Płatność należy uregulować na konto Sprzedawcy podane poniżej, a w tytule przelewu należy wpisać numer ID Zamówienia oraz firmę (nazwę) Klienta: nr konta Sprzedawcy mBank 05 1140 1049 0000 5646 4800 1001.
  • Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A. 
 19. Dla Klientów, którzy są stałymi klientami istnieje możliwość odroczenia płatności. Jest ona ustalana indywidualnie ze Sprzedawcą.
 20. Wraz z Rzeczami Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę VAT.
 21. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem ust. 21.
 22. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 do zawarcia umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi w przypadku braku złożenia przez Klienta sprzeciwu na częściową realizację Zamówienia po upływie 7 dni od doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia częściowej realizacji Zamówienia.
 23. Potwierdzenia o których mowa w ust. 4,5,6, a także postanowienia niniejszego Regulaminu (a w szczególności dotyczące kosztów, zasad i terminu dostarczenia Rzeczy, metod i terminu płatności, ceny oraz rękojmi i reklamacji) stanowią integralną część Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

V. PRODUKTY

 1. Za pośrednictwem Sklepu Klient z Sprzedawcą nie może zawrzeć umowy dotyczącej Produktów.  Celem zawarcia takiej umowy Klient musi skontaktować się bezpośrednio z Sprzedawcą.
 2. Warunki umowy, o której mowa w ust. 1 Klient każdorazowo ustala bezpośrednio z Sprzedawcą.

VI. ZASADY ZWROTU PŁATNOŚCI

 1. W przypadku zaistnienia zdarzenia, powodującego konieczność zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta na rzecz Sprzedawcy zwrot ten nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnieniu zdarzenia.
 2. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek bankowy Klienta z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji).

VII. REKLAMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SKLEPU

 1. Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail Sprzedawcy, tj. sklep@4labels.pl. W terminie 14 dni od otrzymania reklamacji Sprzedawca rozstrzygnie reklamację i skontaktuje się z Klientem. Sprzedawca udzieli odpowiedzi czy reklamacja jest uwzględniona czy też nie. W przypadku uznania reklamacji zostanie Klientowi zaproponowany sposób i tryb postępowania przy jej realizacji.

VIII. REKLAMACJA, RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJE

 1. Klient ma obowiązek zbadać dostarczone Rzeczy przy jego odbiorze w obecności osoby dostarczającej Rzeczy, a w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy w obecności osoby wydającej.
 2. Klient winien zbadać odbierane Rzeczy zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym.
 3. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Klient  jest obowiązany sporządzić protokół w którym zostaną wskazane wszelkie zaistniałe wady. Protokół winien zostać potwierdzony przez osobę dostarczającą bądź wydającą Rzeczy.
 4. Roszczenia dotyczące jakości i ilości Rzeczy Klient jest obowiązany zgłosić w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru Rzeczy na adres e-mail sklep@4labels.pl. Uszkodzone Rzeczy po zgłoszeniu roszczenia należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres: Sklep COM4IT, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 43-400 Bielsko-Biała. Koszty wysyłki reklamowanych Rzeczy zostaną zwrócone Klientowi zaraz po rozpatrzeniu i uznaniu roszczenia Klienta za zasadne.
 5. W przypadku uznania roszczenia Klienta za zasadne Sprzedawca dokona wymiany Rzeczy na wolne od wad bądź dostarczy brakujące elementy, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia w terminie wskazanym w ust. 4. W przypadku braku Rzeczy, Sprzedawca zgodnie z żądaniem Klienta dokona wymiany zakupionych Rzeczy na inne bądź dokona zwrotu zapłaconej ceny (w przypadku jej uiszczenia przez Klienta).
 6. Postanowienia Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy są wyłączone w stosunku do Rzeczy objętych umową Sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Klientowi poza uprawnieniami wskazanym w ust. 4-5, przysługują roszczenia z tytułu gwarancji określone poniżej.
 7. Wszelkie Rzeczy sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są produktami fabrycznie nowymi i sprawnymi (z wyjątkiem produktów umieszczonych w kategorii “produkty używane”). Rzeczy posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz dołączane są do zakupionych Rzeczy.

VIII A. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient niezawodowy ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia :
  • w którym Klient niezawodowy wszedł w posiadanie Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta niezawodowego weszła w posiadanie Rzeczy(dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest jedna lub więcej Rzeczy ale dostarczonych klientowi niezawodowemu w tym samym momencie).
  • w którym Klient niezawodowy wszedł w posiadanie ostatniej z Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta niezawodowego weszła w posiadanie ostatniej z Rzeczy(dotyczy sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży jest wiele Rzeczy ale dostarczanych osobno).
  • w którym Klient niezawodowy wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta niezawodowego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. (dotyczy sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży są Rzeczy dostarczane partiami lub częściami).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient niezawodowy musi poinformować Sprzedawcę – COM4IT SP. Z O.O., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Józefa Piłsudskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku Białej pod numerem KRS nr 0000414747. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5472142425, REGON: 242880670 – nr tel……………, e-mail: …………, fax:…………… o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient niezawodowy wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi niezawodowemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi niezawodowemu wszystkie otrzymane od Klienta niezawodowego płatności, w tym koszty dostarczenia Rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta niezawodowego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na zasadach określonych w pkt. VI ust. 1 – 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Klienta niezawodowego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient niezawodowy obowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy Rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient niezawodowy odeśle Rzecz sprzedawcy przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient niezawodowy jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Rzeczy .
 9. Klient niezawodowy odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy.
 10. Klientowi niezawodowemu prawo do odstąpienia nie przysługuje w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawa konsumenta.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zakładając Konto Klienta bądź składając Zamówienie bez logowania do Konta Klienta, Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 2. Administratorem bazy danych osobowych Klientów jest Sprzedawca – COM4IT SP. Z O.O., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300),  ul. Józefa Piłsudskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku Białej pod numerem KRS nr 0000414747.
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia danych, co należy zgłosić do Sprzedawcy.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta Klienta, a także dla celów wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz realizacji Zamówienia i Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę i mogą zostać przekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klienci posiadający Konto Klienta w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie niniejszego Regulaminu poprzez wiadomość e-mail. Jeżeli Klient, który otrzymał wiadomość e-mail nie poinformuje Sprzedawcy o braku akceptacji zmian regulaminu w terminie 10 dni o daty otrzymania informacji oznacza, iż zaakceptował przedmiotowe zmiany.
 2. Brak akceptacji wprowadzonych zmian, powoduje utratę możliwości składania przez Klienta zamówień i zawierania z Sprzedawcą umów Sprzedaży, korzystania z Konta Klienta, realizacji uprawnień z tytułu uczestnictwa w Programie.
 3. Do umów Sprzedaży i Zamówień zawartych i złożonych przed wprowadzeniem zmian Regulaminu ma zastosowanie poprzednia wersja Regulaminu.
 4. W przypadku uznania pojedynczego postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od 01.01.2021.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie www.com4it.com.