Polityka prywatności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych  jest  COM4IT Sp. z o.o. Sp. k. (dalej jako COM4IT lub Administrator) z siedzibą w Bielsku-Białej ( 43-300 ), przy ul. Gen. Maczka 9, adres e-mail: biuro@com4it.com, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000430651, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS;

 2. Dane osobowe  przetwarzane są w celu:

 1. realizacji zawartej umowy, podjęcia czynności  przed zawarciem umowy, a także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO), przechowywane one będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz realizacji zobowiązań.

 2. wymiany korespondencji drogą elektroniczną. Kontaktując się z  COM4IT  poprzez pocztę elektroniczną, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości ponadto mogą znaleźć się również inne dane osobowe. Dane nadawcy wiadomości są przetwarzane w celach kontaktu zwrotnego, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie może jednoznacznie określić kiedy zostanie usunięta. Klient ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeśli podlegała archiwizacji) prowadzonej pomiędzy Klientem, a firmą COM4IT, jak również domagać się jej usunięcia, chyba, że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Klienta.

 3. kontaktów biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f dane będą przetwarzane do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO ,

 4. realizacji i przystąpienia do Programu Partnerskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO dane będą przetwarzane do czasu wykonywania zobowiązań oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO,

 5. newsletter, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do czasu rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)

 6. realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, na podstawie: art.6 ust.1 lit. c RODO, do czasu wynikającego z przepisów krajowych administratora w zakresie przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty publiczne, którym administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe oraz podmioty, którym administrator może udostępnić dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, takie jak, np. zewnętrzni dostawcy usług prawnych, usług IT, usług księgowych, itd.

 2. COM4IT zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z pobieranymi i przechowywanymi danymi osobowymi oraz do ich należytego zabezpieczenia. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 3. Osoba której dotyczy przetwarzanie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi Administratorowi realizację zaciągniętych zobowiązań. Administrator informuje ponadto, iż dane osobowe  nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie. Składanie żądania z zakresu informacji o przetwarzanych danych osobowych można realizować drogą elektroniczną na firmowy adres e-mail: biuro@com4it.com.